Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i instrukcje dla zespołu szkolno-przedszkolnego

300,00 

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i instrukcje dla zespołu szkolno-przedszkolnego

  • jednolity rzeczowy wykaz akt
  • instrukcja kancelaryjna
  • instrukcja składnicy akt
  • płatność jednorazowa

W skład zestawu dokumentów dla zespołu szkolno-przedszkolnego wchodzi:

 

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

0 – Zarządzanie
00 – Gremia kolegialne
01 – Organizacja
02 – Zbiory aktów normatywnych, legislacja i obsługa prawna
03 – Strategie, programy, planowanie, sprawozdawczość, analizy
04 – Informatyzacja
05 – Skargi, wnioski, petycje, postulaty, inicjatywy i interpelacje
06 – Reprezentacja i promocja
07 – Współdziałanie własnej jednostki organizacyjnej z innymi podmiotami
08 – Programy i projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym UE
09 – Kontrole, audyt, szacowanie ryzyka

1 – Sprawy kadrowe
10 – Regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych
11 – Nawiązywanie, przebieg i rozwiązywanie stosunku pracy oraz innych form zatrudnienia
12 – Ewidencja osobowa
13 – Bezpieczeństwo i higiena pracy
14 – Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych (w tym nauczycieli)
15 – Dyscyplina pracy
16 – Sprawy socjalno-bytowe pracowników
17 – Ubezpieczenia osobowe i opieka zdrowotna

2 – Administrowanie środkami rzeczowymi
20 – Regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw administracyjnych
21 – Inwestycje i remonty
22 – Administrowanie i eksploatacja obiektów
23 – Gospodarka materiałowa
24 – Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna
25 – Ochrona obiektów i mienia oraz sprawy obronne
26 – Zamówienia publiczne

3 – Finanse
30 – Regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw finansowo-księgowych
31 – Planowanie i realizacja budżetu
32 – Rachunkowość, księgowość i obsługa kasowa
33 – Rozliczenia płac
34 – Obsługa finansowa funduszy i środków specjalnych
35 – Opłaty i ustalanie cen
36 – Inwentaryzacja
37 – Dyscyplina finansowa

4 – Nauczanie i wychowanie
40 – Regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące nauczania i wychowania oraz pracy dydaktycznej
41 – Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
42 – Realizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
43 – Uczniowie i wychowankowie
44 – Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
45 – Warsztaty szkolne i nauczanie zawodu

5 – Środki nauczania, baza dydaktyczno-wychowawcza
50 – Pomoce naukowe
51 – Biblioteka szkolna
52 – Pracownie szkolne

6 – Życie szkolne
60 – Gazetka szkolna
61 – Akcje i imprezy szkolne
62 – Uroczystości szkolne i rocznicowe
63 – Kroniki i monografie szkoły

Instrukcja Kancelaryjna

Spis treści
Rozdział 1. Przepisy ogólne. 3
Rozdział 2. Przyjmowanie i obieg korespondencji 4
Rozdział 3. Przeglądanie i przydzielanie korespondencji 5
Rozdział 4. Jednolity rzeczowy wykaz akt. Znakowanie oraz archiwizacja akt. 6
Rozdział 5. Załatwianie spraw. 9
Rozdział 6. Wysyłka i doręczanie pism. 12
Rozdział 7. Przechowywanie akt 13
Rozdział 8. Przekazywanie akt do składnicy akt szkoły. 13
Rozdział 8. Zastosowanie informatyki w procesach kancelaryjnych. 15
Rozdział 9. Nadzór nad czynnościami kancelaryjnymi 16
Załącznik 1. Wzór spisu kancelaryjnego przyjętej korespondencji 18
Załącznik 2. Wzór formularza spisu spraw 19
Załącznik 3. Wzór opisu teczki aktowej 20
Załącznik 4. Wzór formularza dziennika korespondencyjnego 21
Załącznik 5. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego akt 22

Instrukcja Składnicy Akt

Spis treści
Rozdział 1 Przepisy ogólne 3
Rozdział 2 Organizacja i zadania składnicy akt. 4
Rozdział 3 Obsada składnicy akt 5
Rozdział 4 Lokal składnicy akt. 6
Rozdział 5 Przejmowanie dokumentacji przez składnicę akt 7
Rozdział 6 Przechowywanie i zabezpieczanie zgormadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji 8
Rozdział 7 Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w składnicy akt oraz porządkowanie dokumentacji w składnicy akt 10
Rozdział 8 Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w składnicy akt 11
Rozdział 9 Wycofanie dokumentacji ze stanu składnicy akt 13
Rozdział 10 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej 13
Rozdział 11 Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego 14
Rozdział 12 Sprawozdawczość składnicy akt 15
Rozdział 13 Postanowienia końcowe 15
Załącznik 1. Warunki wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych składnicy akt 17

 

Jeżeli chcesz zamówić dokumenty dla swojej jednostki - pobierz i wypełnij formularz zamówienia

Za dokumenty zapłacisz za 30 dni!

  • Dokumenty są przygotowane w formacie Word (*.docx),
  • W dokumentach należy uzupełnić dane kontaktowe szkoły,
  • Jednolity rzeczowy wykaz akt, a zwłaszcza określone w nim kategorie archiwalne, należy skonsultować z właściwym Archiwum Państwowym.

 

Masz pytania do zamówienia? Skontaktuj się z nami!

 

Jak realizujemy zlecenie

 

Jeżeli płacisz przelewem online (paynow, tpay.com) lub kartą płatniczą za pośrednictwem Revolut Business
  • natychmiast po dokonaniu płatności otrzymasz wiadomość z linkiem do pobrania dokumentów,
Jeżeli płacisz przelewem na rachunek bankowy serwisu
  • po zaksięgowaniu płatności na naszym rachunku otrzymasz wiadomość z linkiem do pobrania dokumentów,
Faktura do zakupu
  • do zakupionego produktu na adres email który podasz podczas składania zamówienia natychmiast po realizacji otrzymasz fakturę,

Masz pytania?

Zadzwoń: +48 77 546 63 90 lub napisz: [email protected]

(poniedziałek - piątek od 8 do 16)

Wspieramy rozwój branży e-commerce! Ze sprzedaży tego produktu przekażemy 9% na Fundację Rozwoju E-commerce.